Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

ขาย หนังสือมือสอง หนังสือเก่า หนังสือลดราคา หนังสือลดครึ่งราคา หนังสือราคาถูก นิยายมือสอง นิยายไทย วรรณกรรมไทย นิยายแปล วรรณกรรมแปล เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊คส์ สภาพดี ราคากันเอง

หมวดสินค้าทั้งหมด

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน ขาย หนังสือมือสอง หนังสือเก่า หนังสือลดราคา หนังสือลดครึ่งราคา หนังสือราคาถูก นิยายมือสอง นิยายไทย วรรณกรรมไทย นิยายแปล วรรณกรรมแปล เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊คส์ สภาพดี ราคากันเอง ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน ขาย หนังสือมือสอง หนังสือเก่า หนังสือลดราคา หนังสือลดครึ่งราคา หนังสือราคาถูก นิยายมือสอง นิยายไทย วรรณกรรมไทย นิยายแปล วรรณกรรมแปล เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊คส์ สภาพดี ราคากันเอง แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า ขาย หนังสือมือสอง หนังสือเก่า หนังสือลดราคา หนังสือลดครึ่งราคา หนังสือราคาถูก นิยายมือสอง นิยายไทย วรรณกรรมไทย นิยายแปล วรรณกรรมแปล เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊คส์ สภาพดี ราคากันเอง

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
share Share
share fb Scan ลิงค์ url รายละเอียดสินค้า
 

รหัสสินค้า m1791
ชื่อสินค้า
ราคา 60 บาท ปกติราคาอยูที่ : 120
สถานะสินค้า สภาพ : มือสอง 80%
อัพเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
จำนวนผู้ชม 3332  คน
สั่งซื้อสินค้า เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย

รายละเอียดของสินค้า

เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย ,

ราคาปก 120 บาท ราคาขาย 60 บาท ผู้แต่ง รังสรรค์ ธนะพรพันธ์

 

     บทความที่รวบรวมมาตีพิมพในหนังสือเลมนี้ปรากฏครั้งแรกใน คอลัมน“จากท่าพระจันทรถึงสนามหลวง” ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ระหวางเดือนมกราคม 2534 ถึงเดึอนมิถุนายน 2538 ทั้งนี้โดยคัดเลือกเฉพาะบทความที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจการคลัง ของรัฐบาลไทย

 

      เมื่อผู้เขียนเริ่มเขียนคอลัมน “จากท่าพระจันทรถึงสนามหลวง” ในเดือนมกราคม2534 นั้นมิได้คาดคิดวาจะเปนปลายยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณหะวัณ เพราะเมื่อเขียน คอลัมน์ไดไมถึงสองเดือนก็เกิดการรัฐประหารโดยคณะรสช. ในเดือนกุมภาพันธ 2534 ดวยเหตุที่บทความในหนงสือเล่มนี้ยังไมเคยรวบรวมพิมพเปนเลมมากอน เมื่อมารวบรวมพิมพครั้งนี้เนื้อหาจึงครอบคลุมชวงเวลายาวนานถึงสี่ปครึ่ง ตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณจนถึงรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในแงนี้ผูอานอาจไดประโยชนในการเห็นภาพพัฒนาการของเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาลไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

***ขอบกระดาษด้านบนมีจุดสีเหลือง และรอยเปื้อนฝุ่น 


รูปภาพที่1 ของสินค้า : เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
รูปภาพสินค้าเศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย รูปที่#1
รูปภาพที่2 ของสินค้า : เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
รูปภาพสินค้าเศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย รูปที่#2
รูปภาพที่3 ของสินค้า : เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
รูปภาพสินค้าเศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย รูปที่#3
รูปภาพที่4 ของสินค้า : เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
รูปภาพสินค้าเศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย รูปที่#4

 แสดงความคิดเห็นสินค้า : เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย
ชื่อคุณ :
อีเมล์ของคุณ :
ข้อความ :
รหัสรูปภาพ :
กรอกตามรูป :

ชมสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขาย หนังสือมือสอง หนังสือเก่า หนังสือลดราคา หนังสือลดครึ่งราคา หนังสือราคาถูก นิยายมือสอง นิยายไทย วรรณกรรมไทย นิยายแปล วรรณกรรมแปล เรื่องสั้น พ็อกเก็ตบุ๊คส์ สภาพดี ราคากันเอง